Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Naš ESS Projekt "Inclusive Community" pozivao je dvoje volontera iz inozemstva kako bismo zajedno sukreirali program našeg Društvenog ateljea. Projektu u trajanju od godinu dana, počevši od listopada 2022., pridružila se volonterka iz Mađarske, prvostupnica biologije Nóra Ilona Sztráda.

predstavljamo-nasu-medunarodnu-volonterku-nora
03. studeni 2022.

Naš ESS projekt "Inclusive Community" pozivao je dvoje volontera iz inozemstva kako bismo zajedno sukreirali program našeg Društvenog ateljea. Projektu u trajanju od godinu dana, počevši od listopada 2022., pridružila se volonterka iz Mađarske, prvostupnica biologije Nóra Ilona Sztráda.

Nóra će osmišljavati i pomoći u provedbi programa različitih aktivnosti Društvenog ateljea, kao što su osmišljavanje i provedba radionica skupinama u riziku od socijalne isključenosti, npr. starije osobe, nezaposleni, osobe s invaliditetom, tečaj engleskog jezika za korisnike, mapiranje i suradnja s lokalnim organizacijama s programima usmjerenim na socijalno uključivanje, provedba istraživanja itd. 

Pozdrav! Moje ime je Nóra Sztráda, imam 25 godina i dolazim iz Budimpešte, Mađarska. Ovog listopada počela sam volontirati u DKolektivu. Zanimaju me mnoge stvari, od prirode do učenja jezika, preko videoigara i knjiga - nema puno stvari kojima bih rekla “ne”. Jako sam strastvena po pitanju održivosti, obrazovanja. U prošlosti sam imala priliku ići na razne programe razmjene mladih u Francuskoj, Njemačkoj i Crnoj Gori, koji su me naučili mnogim korisnim životnim vještinama. Također sam volontirala na takvim projektima koji su se održavali u Mađarskoj.

Nakon što sam ovog ljeta završila prvostupnički studij biologije, odlučila sam uzeti godinu pauze prije nego što krenem na magistarski studij. Željela sam naučiti više o svijetu i steći iskustvo u stvarima koje nikad prije nisam radila. Za to je moja starija sestra (bivša volonterka ESS-a) preporučila European Solidarity Corps, za što sam smatrala da bi bila izvrsna prilika.

Nakon što sam prošla kroz mnogo, mnogo članaka i projekata, otkrila sam projekte socijalnog uključivanja DKolektiva. Osjećala sam se vrlo motiviranom za ovo iskustvo, budući da su me uvijek zanimala društvena pitanja i obrazovanje. Osobito posljednjih godina, s nedaćama koje dolaze na čovječanstvo jedna za drugom, više nego ikad osjećala sam potrebu za suradnjom. Što je grupa ljudi šarolikija, može izgraditi živopisnije stvari i vjerujem da je važno da naše zajednice budu što otvorenije i prihvatljivije.

Nemam mnogo iskustva u radu u lokalnoj zajednici, još manje u izgradnji iste, ali to je nešto čemu sam se oduvijek divila. Nadam se da mogu pomoći Osijeku i pružiti, ali i pridonijeti izgradnji i razvoju grada i njegovih društvenih krugova. Dok sam ovdje, također želim proširiti svoje poglede, preispitati svoj način razmišljanja i učiti od drugih. Moj cilj je naučiti što više iz ovog iskustva i ponijeti znanje sa sobom kada se vratim, kako bih svoj rodni grad učinila boljim mjestom.

 

 

 

Cilj projekta Inclusive Community je pružiti mogućnosti i aktivnosti u lokalnoj zajednici koje mogu doprinijeti prevladavanju socijalne isključenosti i poticanju socijalne integracije građana, zajednica i skupina. Angažman volontera u aktivnostima sa socijalno isključenim osobama pridonijet će razvoju njihovih komunikacijskih vještina, osjećaja empatije i boljeg razumijevanja potreba i problema pojedinih društvenih skupina.

 

"Europske Snage Solidarnosti" (ESS) je program Europske Komisije koji financira razne projekte i inicijative. Program poveezuje volontiranje i solidarnost, a cilj programa je izgradnja solidarnog, inkluzivnog i demokratskog društva. Program spaja organizacije i mlade koji žele putovati, upoznati druge kulture i jezike, razviti svoje vještine i svojim angažmanom doprnijeti dobrobiti društva.

 

ARTICLE IN ENGLISH:

 

Our ESC Project "Inclusive Community" invited two volunteers from abroad to co-create the program of our Social Studio. A volunteer from Hungary, bachelor of biology Nóra Ilona Sztráda, joined the one-year project, starting in October 2022.

Nóra will design and help implement the program of various activities of the Social Atelier, such as designing and implementing workshops for groups at risk of social exclusion, e.g. the elderly, the unemployed, people with disabilities, English language course for users, mapping and collaboration with local organisations with programs aimed at social inclusion, conducting research, etc.

Hello! My name is Nóra Sztráda, I am 25 years old and came from Budapest, Hungary. I started volunteering at DKolektiv this October. I’m interested in many things, from nature to learning languages, through videogames and books – there’s not many things I would say no to. I’m very passionate about sustainability, education, and acceptance. In the past, I had the chance to go to various Youth Exchange programs in France, Germany, and Montenegro, which taught me a lot of useful life skills. This time around, I also volunteered at such projects held in Hungary.

After finishing my bachelor studies in biology this summer, I decided to take a year off before starting the master’s course. I wanted to learn more about the world and gain experience in things I never did before. For that, my older sister (an ex-EVS volunteer) recommended the European Solidarity Corps, which I found would be a great opportunity.

After going through lots and lots of articles, I discovered the social inclusion projects of DKolektiv. I felt very motivated to have this experience, as I was always interested in social issues and education. Especially in current years, with adversities coming at humanity one after the other, more than ever I felt the need for unity. The more colorful a group is, the more vibrant things it can build and as such, I believe it’s important for our communities to be as open and accepting as possible.

I don’t have many experiences of being part of a local community, even less in building one, however it is something I has always admired. I hope I can be helpful to Osijek and provide, as well as contribute to the building and development of the city and its social circles. While I’m here, I also wish to broaden my views, challenge my mindset, and learn from others. My aim is to learn as much as possible from this experience and bring the knowledge with me when I return, so that I can make my hometown a better place.

 

The goal of the Inclusive Community project is to provide opportunities and activities in the local community that can contribute to overcoming social exclusion and encouraging the social integration of citizens, communities and groups. The involvement of volunteers in activities with socially excluded persons will contribute to the development of their communication skills, a sense of empathy and a better understanding of the needs and problems of certain social groups.

 

"European Solidarity Corpse" (ESC) is a program of the European Commission that finances various projects and initiatives. The program connects volunteering and solidarity, and the goal of the program is to build a solidary, inclusive and democratic society. The program brings together organisations and young people who want to travel, get to know other cultures and languages, develop their skills and contribute to the welfare of society through their engagement.

 

Članstvo u mrežama:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.