Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Naš ESS Projekt "Inclusive Community" pozivao je dvoje volontera iz inozemstva kako bismo zajedno sukreirali program našeg Društvenog ateljea. Projektu u trajanju od godinu dana, počevši od listopada 2023., pridružila se volonterka iz Španjolske, filologinja María Isabel Robles Toledano.

predstavljamo-nasu-medunarodnu-volonterku-maria-isabel
19. listopad 2023.

Naš ESS projekt "Inclusive Community" pozivao je dvoje volontera iz inozemstva kako bismo zajedno sukreirali program našeg Društvenog ateljea. Projektu u trajanju od godinu dana, počevši od listopada 2023., pridružila se volonterka iz Španjolske, filologinja María Isabel Robles Toledano.

María Isabel će osmišljavati i pomoći u provedbi programa različitih aktivnosti Društvenog ateljea, kao što su osmišljavanje i provedba radionica skupinama u riziku od socijalne isključenosti, npr. starije osobe, nezaposleni, osobe s invaliditetom, tečaj engleskog jezika za korisnike, tečaj španjolskog jezika za građane, mapiranje i suradnja s lokalnim organizacijama s programima usmjerenim na socijalno uključivanje, provedba istraživanja itd. 

 

Moje ime je María Isabel Robles, imam 23 godine i dolazim iz Jaéna, male pokrajine Andaluzije u Španjolskoj. Studirala sam anglistiku i završila sam studij ovo ljeto. Nakon završetka nisam znala na što bih se fokusirala niti što dalje učiti, pa sam razmišljala o volontiranju.

Prošle godine sam bila u Osijeku na Erasmus tečajevima i upoznala sam Adriu koji je volontirao u DKolektivu. Zanimalo me od čega se sve volontiranje sastoji i imala sam priliku sudjelovati na jednoj od aktivnosti. Od tog trenutka znala sam da bi to bila dobra opcija nakon završetka studija. Povratak u Osijek zvučao je pomalo nestvarno jer imam jako dobra sjećanja na svoje Erasmus iskustvo, ali vjerujem da je bio pravi trenutak da se odvažim isprobati novo i obogaćujuće iskustvo kao što je volontiranje.

Smatram se motiviranom, strastvenom, otvorenom i odgovornom osobom, koja uvijek želi stjecati više znanja, otkrivati ​​nova mjesta, kulture i ljude. Volim raznolikost u društvu. Putovanjem u neko mjesto i pokušajem da se uključim među lokalno stanovništvo, učenjem malo njihovog jezika i načina života čini da rastem kao osoba i otvaram svoj um više. Drugi moj hobi su povijest i humanističke znanosti. Zamišljanje onoga što se dogodilo u prošlosti kroz knjige i mjesta tjera me da razumijem zašto se nešto dogodilo i da cijenim ono što jesmo i što imamo. Naravno, kao filologinja, volim književnost i jezike.

Iz ovog iskustva želim puno naučiti, steći više znanja i obogatiti se s više vrijednosti i iskustava ljudi i situacija u kojima živim. Ove godine se nadam da ću poboljšati svoje društvene vještine upoznavajući nove ljude, pomažući zajednici svojim znanjem i iznad svega, naučiti nove načine na koje se mogu usredotočiti na budućnost.

 

 

 

 

Cilj projekta Inclusive Community je pružiti mogućnosti i aktivnosti u lokalnoj zajednici koje mogu doprinijeti prevladavanju socijalne isključenosti i poticanju socijalne integracije građana, zajednica i skupina. Angažman volontera u aktivnostima sa socijalno isključenim osobama pridonijet će razvoju njihovih komunikacijskih vještina, osjećaja empatije i boljeg razumijevanja potreba i problema pojedinih društvenih skupina.

 

"Europske Snage Solidarnosti" (ESS) je program Europske Komisije koji financira razne projekte i inicijative. Program poveezuje volontiranje i solidarnost, a cilj programa je izgradnja solidarnog, inkluzivnog i demokratskog društva. Program spaja organizacije i mlade koji žele putovati, upoznati druge kulture i jezike, razviti svoje vještine i svojim angažmanom doprnijeti dobrobiti društva.

 

ARTICLE IN ENGLISH:

 

Our ESC Project "Inclusive Community" invited two volunteers from abroad to co-create the program of our Social Atelier. A volunteer from Spain, philologist María Isabel Robles Toledano, joined the one-year project, starting in October 2023.

María Isabel will design and help implement the program of various activities of the Social Atelier, such as designing and implementing workshops for groups at risk of social exclusion, e.g. the elderly, the unemployed, people with disabilities, English language course for users, Spanish lessons for citizens, mapping and collaboration with local organisations with programs aimed at social inclusion, conducting research, etc.

 

My name is María Isabel Robles, I’m 23 years old and I come from Jaén, a small province of Andalusia, Spain. I studied English Philology and I have just finished the degree this summer. After finishing it, I didn't know what to focus on or what to continue studying, so I thought about volunteering.

Last year, I was in Osijek doing Erasmus courses and I met a volunteer, Adrià, who was doing it in Dkolektiv. On many occasions, I asked and was interested to know what this volunteering consisted of and I had the opportunity to accompany one of the activities. From that moment on, I knew that it would be a good option to do it after finishing my studies. Going back to Osijek sounded a bit crazy as I have very good memories of my Erasmus experience but I believe it was the right time to dare to try a new and enriching experience such as volunteering.

I consider myself a motivated, passionate, open-minded and responsible person, who always wants to acquire more knowledge, discover new places, cultures and people. I love the diversity in society. Travelling to a place and trying to include myself among the local people, learning a bit of their language and their lifestyle makes me grow as a person and open my mind more.  Another of my hobbies is history and humanities. Imagining what happened in the past through books and places makes me understand the reason for things and appreciate what we are and what we have.  Of course also, as a good philologist, I love literature and languages.

 From this experience, I want to learn a lot, acquire more knowledge and enrich myself with more values and experiences from the people and situations I live in. This year I hope to improve my social skills by meeting new people, helping the community with my knowledge and above all, to learn new ways to focus on in the future.

 

The goal of the Inclusive Community project is to provide opportunities and activities in the local community that can contribute to overcoming social exclusion and encouraging the social integration of citizens, communities and groups. The involvement of volunteers in activities with socially excluded persons will contribute to the development of their communication skills, a sense of empathy and a better understanding of the needs and problems of certain social groups.

 

"European Solidarity Corpse" (ESC) is a program of the European Commission that finances various projects and initiatives. The program connects volunteering and solidarity, and the goal of the program is to build a solidary, inclusive and democratic society. The program brings together organisations and young people who want to travel, get to know other cultures and languages, develop their skills and contribute to the welfare of society through their engagement.

 

                                 

Članstvo u mrežama:

Upravljanje kvalitetom:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.