Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Vrijeme stvarno leti. Prošlo je četiri mjeseca kako se našem projektu Europskih snaga solidarnosti "Inclusive Community" pridružili volonteri iz Španjolske i Mađarske, Adrià Rubio Navarro i Nóra Ilona Sztráda.

cetiri-mjeseca-nore-i-adrie-u-osijeku
24. siječanj 2023.

Vrijeme stvarno leti. Prošlo je četiri mjeseca kako se našem projektu Europskih snaga solidarnosti "Inclusive Community" pridružili volonteri iz Španjolske i Mađarske, Adrià Rubio Navarro Nóra Ilona Sztráda.

Naši prijatelji su u ovih tri mjeseca sudjelovali i kreirali u velikom broju aktivnosti, pomogli u provedbi programa Društvenog ateljea, surađivali s drugim organizacijama i brojnim sugrađanima. No, najbolje da vam oni sami predstave svoje dojmove i naprave rezime ova tri mjeseca otkako su s nama.

 

Nóra Ilona Sztráda

Protekla tri mjeseca bilo je puno izazova, iskustava, pokušaja i ponovnih pokušaja, a sve skupa mnogo učenja. Dolaskom u drugu zemlju u kojoj vas nitko ne poznaje, u kojoj je jezik kojim govore toliko drugačiji i u kojoj čak i kupnja štruce kruha može biti teškoća, stvarno osjećate promjenu. Ovdje ste, uspjeli ste ovdje. Gledajući unatrag nakon tri mjeseca, očito je da se promijenilo ne samo vaše okruženje, nego i vi zajedno s njim.

Ne samo kroz novu kulturu (iako ona definitivno ima ogroman utjecaj), već i kroz ljude koje susrećete. Nakon dolaska u Osijek upoznala sam mnogo istomišljenika, a zajednički rad s njima na nekakvoj promjeni nije samo bio jako zabavan već i prilika na kojoj sam zahvalna. Bilo da se radi o organiziranju aktivnosti i događanja, montiranjima video materijala, ili o održavanju English speaking cluba i prezentacijama za mlade, uvijek su mali zadatci koji se spoje i koji stvaraju pravi učinak. Biti dio procesa, za mene je ostvarenje sna.

Tijekom ovog vremena imala sam mnogo prilika učiti i unaprijediti svoje vještine. Osjećam da sam izrasla kao osoba, jer se sva ta iskustva spajaju i zatim oblikuju način na koji vidim svijet. Sada više vjerujem sebi i želim prihvatiti nove izazove. S nadom da ću moći pozvati više ljudi na promjenu u zajednici, pripremam se za vlastite projekte, usredotočene na cjeloživotno učenje, održivost i zajednicu. Veselim se onome što donosi budućnost i želim avanturu koju vrijedi podijeliti jednom kada se vratim kući.

 

Adrià Rubio Navarro 

Ja sam Adrià Rubio, neki od vas su me možda već upoznali, ali za one koji nisu, ja sam španjolski volonter iz DKolektiva. Vrijeme je proletjelo i već je prošlo četiri mjeseca otkako sam prvi put kročio u ured DAteljea, pa kako sam već neko vrijeme ovdje, htio bih s vama podijeliti što sam radio ovih mjeseci.

Prije svega, kao volonter Europskih snaga solidarnosti, trudio sam se promovirati mobilnost među mladima, dijeleći svoja iskustva i znanja o ovoj temi, motivirajući ih i odgovarajući na sva njihova pitanja. Iz prve ruke znam da je izaći izvan svoje zone komfora zastrašujuće i zato je važno drugima prenijeti hrabrost i snagu za ovaj veliki korak.

Također sam usavršavao svoje digitalne vještine pomažući DKolektivu u njihovim administrativnim poslovima, pomažući im u izradi statistika i anketama. Ovo je bila izvrsna prilika za upoznavanje s aplikacijama kao što su Excel, Survey Monkey, Canva itd., vrlo korisnim aplikacijama koje je uvijek dobro znati koristiti.

Osim toga, dio sam volonterskog kluba koji se okuplja u Društvenom ateljeu, sastajemo se i organiziramo aktivnosti u zajednici i za zajednicu. Zajedno smo organizirali umjetničku izložbu za Međunarodni dan ljudskih prava. S obzirom na uspješnost našeg timskog rada u bliskoj budućnosti organizirat ćemo još više zajedničkih aktivnosti.

Također, uz pomoć Nore, druge ESS volonterke, vodimo klub engleskog govornog područja za sve ljude koji žele vježbati jezik i poboljšati svoju tečnost i samopouzdanje kada je u pitanju engleski jezik.

I na kraju, ali ne manje važno, držim lekcije španjolskog jezika Hrvatima i Ukrajincima, od mlađih do starijih, jer učenje novog jezika uvijek je dobar način da obogatite svoj um i približite se drugim kulturama. Moram priznati da sam jako ponosan na to koliko dobre “učenike” imam u nastavi i koliko su puno do sada postigli.

Ukratko, sa zadovoljstvom mogu reći da je moja prilagodba na način života u Hrvatskoj bila uspješna i veselim se vidjeti kakva će mi nova iskustva budućnost donijeti.

 

 

 

 

ENGLISH VERSION

 

Nóra Ilona Sztráda

The past three months had a lot of challenges, experiences, tries and re-tries, and all together learning in store. Arriving in an other country where nobody knows you, where the language they speak is oh so different and where even buying a loaf of bread can be a struggle makes you really feel the change. You are here, you have made it here. And looking back after three months it makes it obvious that not only your environment, but with it, you have also changed.

 

And it's not only through the new culture (though it definitely has a huge impact), but through the people you meet. After coming to Osijek I've met many like-minded people, and working together with them to make a change has not only been a lot of fun but also an opportunity I'm grateful for. May it be the organization of an event and editing videos, or may it be helding an english club and doing a presentation for young people, it's always the small tasks coming together that make a real impact. Being part of the process, to me, is a dream come true.

 

During this time I had many chances to learn and to improve my skills. I feel that I grew as a person, as all these experiences are coming together and shape how I see the world. I now trust myself more, and feel like taking up new challenges. With the hopes that I'll be able to invite more people into making a change, I'm preparing for my own projects, centered around life-long learning, sustainability and community. I'm looking forward to what the future brings and wish for an adventure worth sharing when I go back!

 

Adrià Rubio Navarro 

It’s Adrià Rubio, some of you may have already met me, but for the ones who haven’t I am the Spanish volunteer from DKolektiv. Time has flown and it’s already been four months since I first stepped foot in the DAtelje office, so since I’ve been here for a while now, I would like to share with you what I’ve been doing these months.

First of all, as a European Solidarity Corps volunteer, I’ve been trying to promote mobility among young people, sharing my experiences and knowledge about this topic, motivating them and solving all their questions. I know firsthand that stepping outside your safe space is scary and that’s why it’s important to transmit to others the courage and strength to make this big move.  

I’ve also been improving my digital skills by assisting DKolektiv in their administrative work, helping them making statistics and surveys. This has been a great opportunity to get familiar with applications like Excel, Survey Monkey, Canva, etc., very useful applications and which are always good to know how to use.

Beside this, I’ve been part of the local volunteer team that come to the DAtelje, meeting with them and organizing activities for the community. Together we organized an art exhibition for the human rights month, working as a team to make sure everything would turn right. Given the success of our teamwork in a near future we will organize more activities together.

Also, with the help of Nora, the other ESC volunteer, we lead an English-speaking club for all the people who want to practice the language and improve their fluency and confidence when it comes to speaking English.

And last but not least, I’ve been teaching Spanish to Croatians and Ukrainians, from young to old, because learning a new language is always a good way of enriching your mind and getting closer to other cultures. I must admit that I am super proud of how good students I have in the classes and how much they have achieved.

In summary, I can happily say that my adaptation to Croatia’s lifestyle has been successful and I am looking forward to see what new experiences the future will bring to me.

 

    

Članstvo u mrežama:

Financijski podržavaju:

ured-za-udruge
DKolektiv je korisnik organizacijske podrške u razdoblju 1.9.2022. - 30.4.2024.