Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306

Zakon o volonterstvu je normativni akt države koji pojašnjava osnovne pojmove vezane za volontiranje, temeljna načela volontiranja, vrijednosti volontiranja, uvjete volontiranja, prava i obveze volontera te organizatora volontiranja, uvjete sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontera, izdavanje potvrde o volontiranju, izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, državnu nagradu za volontiranje te nadzor nad izvršenjem Zakona. Na snagu je stupio u lipnju 2007. godine, a u ožujku 2013. godine donesene su prve izmjene Zakona. U srpnju 2021. na snagu je stupio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu.
 

Etički kodeks volontera predstavlja skup pravila i standarda ponašanja volontera, organizatora i korisnika te zajednički sustav vrijednosti koji organizatori volontiranja i volonteri prihvaćaju u svom području djelovanja. Usvojio ga je Nacionalni odbor za razvoj volonterstva u svibnju 2008. godine.

 

Ugovor o volontiranju sklapaju volonter i organizator volontiranja kako bi regulirali međusobna prava i obveze te druge bitne činjenice svojeg odnosa. Sklapa se na početku volonterskog angažmana, a moguće ga je sklopiti u usmenom i pisanom obliku. Obveza sklapanja ugovora u pisanom obliku regulirana je člankom 26., a bitni sastojci ugovora člankom 27. Zakona o volonterstvu.

 

Po završetku volonterskog angažmana obveza organizatora volontiranja je izdati volonteru/ki potvrdu o volontiranju. Ona služi kao dokaz o volonterskom angažmanu te kao spomenar na volonterske aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la za dobrobit zajednice. Podatke koje potvrda treba sadržavati regulirani su člankom 34. Zakona o volonterstvu. Umjesto izdavanja zasebne potvrde o volontiranju, organizator volontiranja može volonterski angažman volontera ili volonterke upisati i u njegovu/njezinu volontersku knjižicu. Volonterska knjižica omogućuje dokumentiranje većeg broja volonterskih iskustava ostvarenih kod različitih organizatora volontiranja.

Idejni koncept volonterske knjižice izradila je Udruga „Mi“ iz Splita, a volonterske knjižice izdaju regionalni volonterski centri u Hrvatskoj (Volonterski centar Zagreb, Volonterski centar Split, Volonterski centar Rijeka i Volonterski centar Osijek).

 

Obrazac služi za evidentiranje angažmana volontera/ke po danima te omogućuje praćenje broja volonterskih sati i aktivnosti koje je volonter/ka obavljao/la u organizaciji.

 

Obrazac omogućuje unaprijed definiran opis aktivnosti koje će volonter/ka obavljati, planirano vremensko razdoblje u kojem će se aktivnosti obavljati, očekivane rezultate te potrebna znanja i vještine za obavljanje pojedinog volonterskog angažmana.

 

Zakon o volonterstvu štiti maloljetne volontere, odnosno osobe mlađe od 18 godina. Maloljetna osoba koja je navršila 15 godina života može sklopiti ugovor o volontiranju i volontirati samo uz pisanu suglasnost zakonske zastupnice ili zastupnika.

Dijete koje nije navršilo 15 godina života može biti uključeno u obavljanje odgojno-obrazovnih volonterskih aktivnosti uz uvjet da je organizator volontiranja odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba koja organizira volontiranje u odgojne i obrazovne svrhe uz suglasnost nadležnih tijela državne uprave, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova socijalne skrbi ili ima sklopljen sporazum s nadležnim tijelom iz područja obrazovanja. U slučaju uključivanja djeteta mlađeg od 15 godina u volonterske aktivnosti, organizator volontiranja obvezno pribavlja pisanu suglasnost njegova/njezina zakonskog zastupnika ili zastupnice.

 

U slučaju volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti, obvezni sastavni dio ugovora o volontiranju je pisana izjava volontera da nije počinio kazneno djelo protiv života i tijela, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te protiv braka, obitelji i djece.

 

U slučaju dugotrajnog volontiranja u kojem je volonter/ka u izravnom kontaktu s pripadnicima ranjivih skupina: djecom, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su lišene poslovne sposobnosti, organizator volontiranja dužan je pribaviti posebno uvjerenje o podatcima iz kaznene evidencije te druge dokaze da volonteru/ki nije izrečena neka od mjera iz članka 10. Zakona o volonterstvu.

 

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je alat za sve osobe koje dugoročno volontiraju, odnosno volontiraju redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi, u razdoblju od najmanje tri mjeseca. Njome se potvrđuje sudjelovanje volontera/ke i opisuju se njegove/njezine aktivnosti/zadatci kao i što je volonter/ka naučio/la ili razvio/la tijekom volontiranja, koristeći kao okvir ključne kompetencije cjeloživotnog učenja. Potvrdu nije moguće izdati retrogradno, već je prilikom dogovaranja dugotrajnog volonterskog angažmana s volonterom/kom potrebno dogovoriti hoće li mu/joj se po završetku angažmana izdati potvrda i u koju svrhu. Potvrdu je moguće popunjavati i online na internetskoj stranici https://kompetencije.hcrv.hr/.