Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Ideja projekta polazi od ove premise i ima za cilj podržati organizacije i mlade da iskoriste potencijal volontiranja kao pokretačku snagu za građansko obrazovanje, osnaživanje mladih i angažman u izgradnji europskog društva i jačanju demokracije, EU vrijednosti i identiteta.

22. studeni 2022.

Za razliku od tradicionalnog poimanja volontiranja kao dobrovoljnog i humanog djelovanja, moderan i inovativan pristup prepoznaje volontiranje kao oblik aktivizma mladih koji jača inicijativnost, posebice za angažman usmjeren ka solidarnosti, značajno povećava sposobnost mladih da budu proaktivni u zajednici prakticirajući tako demokratska načela uključivosti, interkulturalnog dijaloga i međusobnog povjerenja. Ideja projekta polazi od ove premise i ima za cilj podržati organizacije i mlade da iskoriste potencijal volontiranja kao pokretačku snagu za građansko obrazovanje, osnaživanje mladih i angažman u izgradnji europskog društva i jačanju demokracije, EU vrijednosti i identiteta.


Projekt Powered by V ima za cilj:


1) Poticati bolje razumijevanje kulturnog, društvenog, političkog konteksta I odnosa između angažmana mladih kroz volontiranje i EU vrijednosti;
2) Podržati volontiranje mladih kao transformativnu snagu u jačanju vrijednosti EU, otpornosti i održivih zajednica;
3) Jačati organizacijske kapacitete organizacija koje rade s mladima za utjecajniji volonterski angažman mladih koji podržava EU vrijednosti;
4) Potaknuti potencijale nacionalne, transnacionalne i EU suradnje po tom pitanju.


Kako bi se postigli ciljevi, projekt koristi potencijal deliberativnih dijaloga stvarajući prostor za traženje zajedničkog razumijevanja problema i izazova te tražeći zajedničke dodirne točke i prostor za djelovanje. Projekt predlaže intenzivnu i transnacionalnu izgradnju kapaciteta za poticanje i podršku mladima, kao i praktičarima, istraživačima i kreatorima politika otvaranjem šireg prostora za dijalog, donošenjem više informacija i znanja, razmjenom najboljih praksi, nove vještine i preporuke koje će nas učiniti sposobnijima odgovoriti na izazove 21. stoljeća.


Partnerska suradnja polazi od pristupa volontiranju kao aktivnom izrazu građanskog sudjelovanja, koje ima potencijal za jačanje temeljnih europskih vrijednosti.


Nositelj projekta je DKolektiv – organizacija za društveni razvoj, Slovenska Filantropija (Slovenija), Volunteer Ireland (Irska), Centre for European Volunteering (Belgija), FriSe (Danska) i Regionalni Volunterski Centar Gdansk (Poljska), a financiran je sredstvima Erasmus+ programa.