Top
DKolektiv -

Volonterski centar Osijek| Drugi na prvom mjestu| Mali kolektiv za veliki kolektiv| Vrline znanja| Energija srca

Nazovite nas :
+385 31 211 306
Uvod

Projekt "Mladi u fokusu: regionalni program za mlade OBŽ" je svojim aktivnostima usmjeren na stvaranju poticajnog okruženja i strateškog okvira sa svrhom osnaživanja mladih za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo.

01. siječanj 2024.

Projekt "Mladi u fokusu: regionalni program za mlade OBŽ" je svojim aktivnostima usmjeren na stvaranju poticajnog okruženja i strateškog okvira sa svrhom osnaživanja mladih za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo.

Osim toga, zbog svojeg međusektorskog i suradničkog pristupa, projekt će raditi na pružanju podrške udrugama mladih i za mlade na razini cijele Osječko-baranjske županije, uključujući i organizacije i mlade s područja ruralnih zajednica. Cijeli Program za mlade temeljit će se na 17 globalnih ciljeva održivog razvoja (Global Goals for Sustainable Development), što će, između ostaloga, doprinijeti i ekološkoj dimenziji projektnog natječaja. 

Projekt direktno doprinosi cilju prioritetnog područja, koji se odnosi na uključivanje mladih u donošenje i provođenje odluka na lokalnoj razini te ih se na taj način upoznaje s političkim djelovanjem kao jednim od načina rješavanja značajnih pitanja vezanih uz kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici. Mladi će u proces Izrade programa za mlade OBŽ biti uključeni na više razina: 

-    kroz direktno članstvo u radnoj skupini za izradu regionalnog programa za mlade
-    kroz sudjelovanje u istraživanju potreba mladih na području OBŽ
-    kroz sudjelovanje u fokus grupama i dijalogu s mladima s ciljem prikupljanja povratnih informacija o Nacrtu programa
-    kroz sudjelovanje u javnim događanjima kojima je cilj promovirati Program te prikupiti mišljenje mladih o samom Programu
-    kroz sudjelovanje u završnoj konferenciji, koja za cilj ima predstaviti izrađeni Program za mlade. 

Sve ove aktivnosti doprinose općem cilju projekta koji se odnosi na razvoj odgovarajućih strategija, politika i programa usmjerenih poboljšanju kvalitete života i položaja mladih na području Osječko-baranjske županije, s naglaskom na promicanje demokratskih vrijednosti, participacije i angažmana mladih u procesima donošenja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini

Osim specifičnih ciljeva koji se odnose na Izradu lokalnih i regionalnih programa za mlade te osposobljavanje mladih za preuzimanje i prakticiranje uloge aktivnog građanina, krajnji rezultat projekta kroz svoje mjere i smjernice za mlade oslonit će se i na sljedeće specifične ciljeve Natječaja: 

-    Promicanje održivog razvoja
-    Podizanje informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima te o programima i uslugama koje im se nude u lokalnoj zajednici
-    Osiguranje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih
-    Podizanje razine znanja, vještina i zapošljivosti te smanjenja rizika od ulaska u NEET kategoriju
-    Unaprjeđenje kvalitete života mladih u ruralnim sredinama 
-    Smanjenje svih oblika nasilja nad i među mladima
-    Očuvanje mentalnog zdravlja i psihološke dobrobiti mladih
-    Prevencija svih oblika ovisnosti kod mladih

Cilj projekta Mladi u fokusu: regionalni program za mlade OBŽ je razvoj odgovarajućih strategija, politika i programa usmjerenih poboljšanju kvalitete života i položaja mladih na području Osječko-baranjske županije, s naglaskom na promicanje demokratskih vrijednosti, participacije i angažmana mladih u procesima donošenja odluka na lokalnoj i regionalnoj razini.


Regionalni program za mlade strateški je dokument koji donositeljima odluka daje smjernice za djelovanje u području podrške i osnaživanja mladih u razvoju vještina, obrazovanju i zapošljavanju, kao i promocija njihovog zdravlja i građanskog sudjelovanja. Program za mlade ima potencijal pozitivno utjecati na živote mladih i osnažiti ih kao aktivne članove društva, što za mlade predstavlja osnovni preduvjet za unapređenje kvalitete njihovih života. Takav dokument proizlazi iz suradničkog angažmana svih ključnih dionika relevantnih za područje mladih, a rezultira usuglašenim mjerama koje doprinose društvu jednakih mogućnosti za sve mlade. Osim toga,  Program mladima može posluži i kao referentna točka za mogućnost vlastitog djelovanja te kao osnova za zagovaranje boljeg položaja u društvu. 


Navedeni cilj planira se ostvariti uz korištenje preporuka EU strategije za mlade, što uključuje, među ostalim, međusektorsku suradnju, suradničko učenje, strukturirani dijalog s mladima te utemeljenost na znanstvenim istraživanjima (evidence - based policy). Ovaj pristup osigurava da regionalni program za mlade bude temeljen na stvarnim potrebama i dokazima o učinkovitosti, što povećava šanse za postizanje pozitivnih rezultata za mlade u Osječko-baranjskoj županiji.


Glavne aktivnosti projekta su: 
1.    Pripremne aktivnosti i ispitivanje potreba mladih u OBŽ
2.    Izbor i edukacija radne skupine Programa za mlade OBŽ
3.    Izrada Programa za mlade OBŽ
4.    Promocija nacrta Programa i prikupljanje povratnih informacija kroz dijalog s mladima
5.    Završni rad na Programu za mlade i javno predstavljanje Programa javnosti